קיפוח בעלי מניות; קיפוח המיעוט; זכויות בעלי מניות בחברה; בעל שליטה; זכויות מיעוט; ליטיגציה; ליטיגציה מסחרית; הפרת הסכם מייסדים; הסכם מייסדים; הפרת חובות בעל שליטה; בעל שליטה; תקנון חברה

המדריך לזכויות בעל מניות בחברה

דויד הוא תושב ארה"ב המחזיק במניות בחברה פרטית המאוגדת בישראל. בחברה ישנם 10 בעלי מניות כולל דויד שמחזיק ב- 15% מהון המניות של הנפרע של החברה. הוא מחזיק במניות מיעוט מבין בעלי המניות בחברה. אין לדויד נציג בדירקטוריון החברה, וגם הוא עצמו איננו נמנה על הדירקטורים בה. דויד פנה למשרדי